Новини

<< Всички новини

[09.11.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Сотир Георгиев Желев и всички заинтересовани лица, че на 07.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Тодор Желев, Василка Копривленска и Славка Сахалийскачрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-275/07.11.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

           УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел VIII/осми/, отреден за имот  с планоснимачен номер 544 /петстотин  четиридесет и четири/от квартал 39 /тридесет и девети/ по сега действащия  план на село Огняново , община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №9/1999 г. на Кмета на общината, с площ за урегулирания поземлен имот от 823 /осемстотин двадесет и три/ кв.м., при съседи за същия: от изток - УПИ /парцел/ XVI-552 на Баки Бинджев, от запад – улица, от север – УПИ /парцел/ VII-543 на Лилия Лекина и от юг - УПИ IX-545 на Георги Обидимски, ведно с построената в урегулирания поземлен имот МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 59 /петдесет и девет/ кв.м., при следните дялове: ½ /една втора/ идеална част от имота за Тодор Сотиров Желев и по ¼ /една четвърт/ идеална част от имота за Василка Иванова Копривленска и Славка Иванова Сахалийска.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ