Новини

<< Всички новини

[07.11.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Илия Вангелов Крантев и всички заинтересовани лица, че на 04.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Фатме Гагарова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-271/04.11.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

       1/4 /една четвърт/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор02381.1.31 /нула две хиляди триста осемдесет и едно точка едно точка тридесет и едно/ по кадастрална  карта и кадастралните регистри на с. Балдево, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-300/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: с.Балдево, местност „БАСАНИЦА “,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 4751 /четири хиляди седемстотин петдесет и един/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: шеста, номер по предходен план 001031, при граници и съседи на имота по скица: 02381.1.96, 02381.1.33, 02381.1.10, 02381.1.3.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ