Новини

<< Всички новини

[03.11.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 03.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Мустафа Бошнаков и Амиде Бошнакова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-270/03.11.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ парцел VII /седми/ отреден за имот с планоснимачен  номер 683 /шестстотин осемдесет и три/ от кв. 8 /осми/, по план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №237/2001 г. на Кмета на общината, с площ за урегулирания поземлен имот по скица от 224 /двеста двадесет и четири/ кв.м., при съседи за имота по скица: от североизток-УПИ /парцел/ VI-682 /шести за имот с планоснимачен номер шестстотин осемдесет и две/ на Ахмед Уланов, от югоизток-край н регулацията, от югозапад-УПИ /парцел/ VIII-684 /осми за имот с планоснимачен номер шестстотин осемдесет и четири/ на Ферат Бошнаков и от северозапад-улица.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ