Новини

<< Всички новини

[29.09.2022]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИЛ ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН

 

В периода от м. Май 2019 г. до 02.10.2022 г община Гърмен успешно изпълни проект "Реконструкция на улична мрежа в населени места на територията на община Гърмен" по договор №BG06RDNP001-7.001-0077-C01 от 16.05.2019 г  финансиран по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Общата стойност на проекта е 1 097 323.88  лв. които 85% 932 725.29 лв. от Европейския съюз (ЕЗФРСР) и 15%  164 598.59лв. Национално финансиране.

Успешно бяха изпълнени строително - монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Гърмен в следните населени места: село Гърмен, село Дебрен, село Дъбница, село Огняново, село Рибново и село Долно Дряново.

Рехабилитацията на улиците, ще реши проблемите, които произтичат от дългогодишния период на експлоатацията на улиците, лошото техническо състояние на настилката, голяма амортизация, силно износена с множеството пукнатини и дупки, слягания и неравности, на места пропаднала или изобщо липсваща.

С реализирането на проекта ще се постигне и повиши устойчиво развитие, които допринасят за опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от изменение на климата и приспособяване към тях.

Община Гърмен вече обмисля нови идеи и възможности за проекти, за кандидатстване по програмата.

 

 

<< Всички новини | << АРХИВ