Новини

<< Всички новини

[20.10.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 19.10.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Искрен Кьойбашиев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-256/19.10.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

            УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III /парцел  трети/, с планоснимачен  №339 /триста тридесет и девети/, кв. 27 /двадесет и седми/, по плана на село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №358/1932 г. и Заповед №7948/1932 г. и двете на ОНС и Заповед №454/2022 г. на Кмета на община Гърмен,  с площ за имота от 824 /осемстотин двадесет и четири/ кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ