Новини

<< Всички новини

[18.10.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на  Раиф Арифов Юсеинов и всички заинтересовани лица, че на 14.10.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на  Нухан Юсеин и Раиф Раиф чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-253/14.10.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

           1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимсчен номер 318 /триста и осемнадесет/ от кв. 6 /шести/, по действащия план на село Хвостяна, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №14/1991 г. и изменен със Заповед №185/2007 г. и Заповед №152/2021 г., трите на Кмета на община Гърмен, с площ за целия парцел от 3695 /три хиляди шестстотин деветдесет и пет/ кв.м, при следните дялове: ¼ /една четвърт/ идеална част от имота за Нухан Мюдюн Юсеин и ¼ /една четвърт/ идеална част от имота за Раиф Абдула Раиф.

 

     На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

  

  На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен

<< Всички новини | << АРХИВ