Новини

<< Всички новини

[18.10.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

 На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на  Раиф Арифов Юсеинов и всички заинтересовани лица, че на 14.10.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на  Нухан Юсеин и Кадрие Юсеин чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-252/14.10.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.18.5 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка осемнадесет точка пет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–1666/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК, местност „КАРМАЗИЛЪК“, с площ на имота от 1987 /хиляда  деветстотин осемдесет и седем/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план: 018005, при граници и съседи на имота: 77222.18.6, 77222.18.159, 77222.18.4, 77222.18.3, 77222.18.2, 77222.18.9;

         2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.25.22 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и пет точка двадесет и две/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–1666/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК, местност „ДЕРЕ АРАСИ“, с площ на имота от 2966 /две хиляди деветстотин шестдесет и шест/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план: 025022, при граници и съседи на имота: 77222.25.23, 77222.25.169, 77222.25.21, 77222.25.20, 77222.25.19, 77222.20.85;

         3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.29.13 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и девет точка тринадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–1666/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК, местност „ЧЕШМЕДЖИК БАРА“, с площ на имота от 3401 /три хиляди четиристотин и един/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план: 029013, при граници и съседи на имота: 77222.29.14, 77222.888.9901, 77222.29.16;

        4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.38.4 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и осем точка четири/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–1666/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК, местност „ЕНИЛЪК“, с площ на имота от 1454 /хиляда четиристотин петдесет и четири/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план: 038004, при граници и съседи на имота: 77222.38.3, 77222.38.21, 77222.38.20, 77222.38.19, 77222.38.5, 77222.38.244;

 

     На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

  

  На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

 

<< Всички новини | << АРХИВ