Новини

<< Всички новини

[14.10.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Зарифе Тахир Ибиш и всички заинтересовани лица, че на 12.10.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Сейди Ибиш чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-250/12.10.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

            поземлен имот с идентификатор 22616.3.39 /двадесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет точка три точка тридесет и девет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Долно Дряново, общ. Гърмен, одобрена със Заповед РД–18–301/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК, местност „СРЕЩУ СЕЛОТО“,  с площ на имота 869 /осемстотин шестдесет и девет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: 8 /осма/, с номер по предходен план: 003039, при граници и съседи на имота: 22616.3.105, 22616.3.40, 22616.3.33, 22616.3.34, 22616.3.38.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ