Новини

<< Всички новини

[14.10.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

 На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Емин Мустафов Инузови  всички заинтересовани лица, че на 10.10.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Сабри Киселов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-246/10.10.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

           225/2613 /двеста двадесет и пет върху две хиляди шестстотин и тринадесет/ идеални части от поземлен имот с идентификатор 62640.48.6  /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка четиридесет и осем точка шест/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Рибново, общ. Гърмен, одобрена със Заповед РД–18–408/12.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Рибново, местност „ЗОЛЬОВО“,  община Гърмен, област Благоевград с площ наимота 2613 /две хиляди шестстотин и тринадесет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: 9 /девета/, (номер по предходен план: 048006), при граници и съседи на имота: 62640.48.59, 62640.48.823, 62640.48.53, 62640.48.64.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ