Новини

<< Всички новини

[30.09.2022]

ОБЩИНА ГЪРМЕН СПЕЧЕЛИ НОВ ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ГЪРМЕН"

 

 

 

Община Гърмен със спечелен нов проект „Топъл обяд в община Гърмен“

От 01.10.2022 г. 250 крайно нуждаещи се лица от община Гърмен ще получават услугата „Топъл обяд“, като периода на изпълнение на проекта е 36 месеца /от 01.10.2022 г. до 30.09.2025 г./. Проекта се осъществява в изпълнение на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021- 2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс. По процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001-0010 ще се приготвя и доставя топъл обяд до дома на граждани, попадащи в някоя от посочените целеви групи:

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

5. скитащи и бездомни лица;

6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Целта на проектното предложение, както и на програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. (ПХОМП) е да допринесе активно за изпълнението на специфичната цел на Съюза, насочена към справяне с проблема на материалните лишения чрез подпомагане с храни и основна материална помощ. Стратегическата цел на програмата е да добави принос към цялостната национална политика за смекчаване и намаляване на бедността и за преодоляване на социалното изключване. Тази цел ще се постигне чрез осигуряване на подкрепа за преодоляване на основните идентифицирани лишения от храна и основни материали за осигуряване на нормални условия за живот на хора, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация.

<< Всички новини | << АРХИВ