Новини

<< Всички новини

[13.10.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се лицето Костадин Кондев и всички заинтересовани лица, че на 07.10.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Адем Ходжа и Фитие Ходжа чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-243/07.10.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

           поземлен имот с идентификатор 40138.17.14  /четиридесет хиляди сто тридесет и осем точка седемнадесет точка четиринадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Крушево, общ. Гърмен , одобрена със Заповед РД–18–1662/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Крушево, местност „БЕЛИЛКИ“,  община Гърмен, област Благоевград с площ на имота 2813 /две хиляди осемстотин и тринадесет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята: 8 /осма/, (номер по предходен план: 017014), при граници и съседи на имота: 40138.17.43, 40138.17.54, 40138.17.67.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ