Новини

<< Всички новини

[13.10.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Наафи Юсеиин Мехмед и всички заинтересовани лица, че на 12.10.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Джелядин Мехмед чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-248/12.10.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

            4/10 /четири десети/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 95 /деветдесет и пет/,  кв. 11 /единадесети/, по сега действащия план на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №575/1973 г. и  Заповед №450/2012 г., с площ за поземления имот съгласно скицата от 285 /двеста осемдесет и пет/ кв.м, от които 255 /двеста петдесет и пет/ кв.м. попадат в УПИ V-459, 95 /парцел пети отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин петдесет и девети и имот деветдесет и пети/ от кв. 11 /единадесети/ и 30 /тридесет/ кв.м. попадащи извън предела - в обхвата на реката.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ