Новини

<< Всички новини

[10.10.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Георги Костадинов Търтов и всички заинтересовани лица, че на 30.10.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Елка Попова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-236/30.09.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

         1.УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ VI /шести/ с планоснимачен номер 399 /триста деветдесет и девет/,  кв. 43 /четиридесет и три/, по сега действащият плана на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №2/1993 г. и Заповед №622/2015 г., двете   на Кмета на общината с площ за имота от 1050 /хиляда и петдесет/ квадратни метра, ведно със застроената в имота ПАЯНТОВА СГРАДА със площ от 32 /тридесет и два/ кв.м.

        2.  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ II /втори/ с планоснимачен номер 399 /триста деветдесет и девет/кв. 43 /четиридесет и три/, по сега действащият плана на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №2/1993 г. и Заповед №622/2015 г., двете   на Кмета на общината с площ за имота от 1070 /хиляда и седемдесет/ квадратни метра, ведно със застроената в имота ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА  с площ от 100 /сто/ кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ