Новини

<< Всички новини

[29.09.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 21.09.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Христо Бусаров чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-227/21.09.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

          УПИ /парцел/  XVIII /осемнадесети/, кв. 45 /четиридесет и пет/, по плана на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №2/1993 г. с площ за имота от 837 /осемстотин тридесет и седем/ кв.м. и

          УПИ /парцел/ XXI /двадесет и първи/, кв. 45 /четиридесет и пет/, по плана на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №2/1993 г. с площ за имота от 700 /седемстотин/ кв.м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ