Новини

<< Всички новини

[29.09.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Димитър Бусаров и всички заинтересовани лица, че на 23.09.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Иванка Ушева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-229/23.09.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

2/3 /две трети/ идеални части от поземлен имот с идентификатор 18366.34.19 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка тридесет и четири точка деветнадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Гърмен, общ. Гърмен , одобрена със Заповед РД–18–299/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Гърмен, местност „ПАЛМЕТНАТА“,  община Гърмен, област Благоевград с площ наимота 1862 /хиляда осемстотин шестдесет и два/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: овощна градина, категория на земята: 5 /пета/, (номер по предходен план: 034019), при граници и съседи на имота: 18366.34.345, 18366.34.18, 18366.34.12, 18366.34.11, 18366.34.20.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ