Новини

<< Всички новини

[29.09.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се лицата: Димчо Сейменов, Йордан Сейменов, Ралю Ралев и всички заинтересовани лица, че на 23.09.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Атидже Карамешинова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-228/23.09.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

       1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.140.57 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка сто и четиридесет точка петдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, местност „ДРАЧА “, с площ за имота от 2500 /две хиляди и петстотин/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 140057, при граници и съседи на имота по скица: 18366.140.67, 18366.140.66, 18366.140.83, 18366.140.65, 18366.140.61, 18366.140.58, 18366.140.56.

       2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.140.56 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка сто и четиридесет точка петдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, местност „ДРАЧА “, с площ за имота от 2505 /две хиляди петстотин и пет/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 140056, при граници и съседи на имота по скица: 18366.140.52, 18366.140.67, 18366.140.57, 18366.140.58, 18366.140.92, 18366.140.55.

        3 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.140.55 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка сто и четиридесет точка петдесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, местност „ДРАЧА “, с площ за имота от 1793 /хиляда седемстотин деветдесет и три/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 140055, при граници и съседи на имота по скица: 18366.140.54, 18366.140.52, 18366.140.67, 18366.140.56, 18366.140.92.

 

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ