Новини

<< Всички новини

[26.09.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 15.09.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Зорница Кемерова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-224/15.09.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 157 /сто петдесет и седем/ от кв. 15 /петнадесети/ по план на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, с площ за имота от 212 /двеста и дванадесет/ кв.м., който имот ведно с  имот с планоснимачен номер 313 /триста и тринадесет/ от кв. 15 /петнадесети/, с площ от 79 /седемдесет и девет/ кв.м., образуват УПИ парцелVI /шести/ с планоснимачен  №№157 /сто петдесет и седем/ и 313 /триста и тринадесет/ от кв. 15 /петнадесети/, с обща площ за парцела 291 /двеста деветдесет и един/ кв.м.,  утвърден със Заповед №10 от 1998 на Кмета на община Гърмен и Заповед №218 от 2009 г., при съседи за имот с номер 157 /сто петдесет и седем/ от кв. 15 /петнадесети/ по скица: от изток-улица, от югоизток-имот с пл. №313 на Никола Гогов и Георгена Гогова, от юг – улица и  УПИ /парцел/ VII /седми/ за имот  №158 на Атанас Иванов Киричев, от запад – улица и от север  УПИ /парцел/ V /пети/ за имот пл. №156 на Зорница Иванова Кемерова. При съседи за  и  УПИ /парцел/ VI /шести/ от кв. 15 /петнадесети/: от изток-улица, от запад-улица, от север-УПИ /парцел/  VI /шести/ за имот пл. №156 от кв. 15 /петнадесети/ на Зорница Иванова Кемерова и от юг-улица и УПИ /парцел/ VII /седми/ за имот пл. №158 на Атанас Иванов Киричев.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ