Новини

<< Всички новини

[19.09.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на  Елена Иванова Попова и всички заинтересовани лица, че на 16.09.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Кимиле Чаушева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-225/16.09.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

       2/3 /две трети/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор20331.45.225 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка четиридесет и пет точка двеста двадесет и пет/ по кадастрална  карта и кадастралните регистри на с. Дебрен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: с.Дебрен, местност „ДЕБРЕНСКО ПОЛЕ“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 228  /двеста двадесет и осем/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: пета, номер по предходен план 000225, при граници и съседи на имота по скица: 20331.45.226, 20331.45.227.

<< Всички новини | << АРХИВ