Новини

<< Всички новини

[07.09.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 02.09.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Кезим Дренчев и Рафие Дренчева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-221/02.09.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

        1. ½ /една втора/ идеална част от урегулиран поземлен имот III /парцел  трети/, с планоснимачен  №278 /двеста седемдесет и осем/, кв. 21 /двадесет и първи/, по плана на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №15/1990 г. на Кмета на община Гърмен,  с площ за имота от 250 /двеста и петдесет/ кв.м, ведно с построената в същия имот СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 35 /тридесет и пет/ кв.м.

        2.  Поземлен имот с планоснимачен  №513 /петстотин и тринадесет/, кв. 26 /двадесет и шести/, по плана на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №15/1990 г. на Кмета на община Гърмен, с площ за имота от 2305 /две хиляди триста и пет/ кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ