Новини

<< Всички новини

[27.07.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 25.07.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Хюсеин Заим и Садика Заим чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-182/25.07.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

        поземлен имот с проектен идентификатор 22616.1.250 /двадесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет точка едно точка двеста и петдесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Долно Дряново, община Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД–18–301/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „ЛОЗЯТА“, с проектна  площ на имота 509 /петстотин и девет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя,  при граници и съседи на имота:22616.1.221, 22616.888.9901, 22616.1.195, 22616.1.199, ведно с изградената в имота СГРАДА с проектен идентификатор 22616.1.250.1   /двадесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет точка едно точка двеста и петдесет точка едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Долно Дряново, община Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД–18–301/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК , с проектна площ от 169 /сто шестдесет/ кв.м., с предназначение: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, брой етажи: 1/един.

 

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ