Новини

<< Всички новини

[31.08.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Любен Атанасов Попов и всички заинтересовани лица, че на 29.08.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Радослава Станоева, Елена Пенова и Вергиния Пенова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-216/29.08.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

поземлен имотVIII /парцел  осми/, с планоснимачен  №493 /четиристотин деветдесет и три/, кв. 55 /петдесет и пет/, по плана на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №2/1993 г. на Кмета на община Гърмен,  с площ за имота от 530 /петстотин и тридесет/ кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ