Новини

<< Всички новини

[25.08.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Джемал Мустафа Харун и всички заинтересовани лица, че на 24.08.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Атем Харун чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-213/24.08.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

поземлен  имот с планоснимачен  №541 /петстотин четиридесет и едно/,  кв. 29  /двадесет и девет/ по плана на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград,  одобрен със Заповед №509 от 1968 г. и Заповед №376 от 2012 г. и двете  на Кмета на община Гърмен, с площ за целия имот от 2290 /две хиляди двеста и деветдесет/ кв.м, който имот участва в образуването на УПИ IV /парцел четвърти/ от кв. 29 с площ от 588 /петстотин осемдесет и осем/ кв.м.,УПИ V /парцел пети/ от кв. 29 с площ от 745 /седемстотин четиридесет и пет/ кв.м., УПИ VI /парцел шести/ от кв. 29 с площ от 616 /шестстотин и шестнадесет/ кв.м. и УПИ VII /парцел седем/ от кв. 29 с площ от 341 /триста четиридесет и един/ кв.м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ