Новини

<< Всички новини

[25.08.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Радка Владимирова Владимирова и всички заинтересовани лица, че на 25.08.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Румен Владимиров чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-214/25.08.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

поземлен  имот парцел  IV  /четвърти/ отреден за имот с планоснимачен  №72 /седемдесет и две/,  кв. 12  /дванадесети/ по плана на село Марчево, община Гърмен, област Благоевград,  одобрен със Заповед №1 от 1993 г. на Кмета на община Гърмен, с площ за целия имот от 382 /триста осемдесет и два/ кв.м, ведно с построените в описания имот сгради: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 82 /осемдесет и два/ кв.м.  и ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от  28 /двадесет и осем/ кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ