Новини

<< Всички новини

[24.08.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  всички заинтересовани лица, че на 22.08.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Кезим Господев чрез подадено заявление с вх.№ОС-2078-210/22.08.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

поземлен имот с планоснимачен  №624 /шестстотин двадесет и четири/,  кв. 8 /осми/ по плана на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград,  утвърден със Заповед №15 от 1990 и Заповед №475 от 2022 г. на Кмета на община Гърмен, с площ за целия имот от 859 /осемстотин петдесет и девет / кв.м, който имот участва в образуването на: УПИ /парцел/ X /десети/ с площ от 590 /петстотин и деветдесет/ кв.м. и в образуването на УПИ /парцел/ VI /шести/ с площ от 269 /двеста шестдесет и девет/ кв.м., ведно с построените в описания имот сгради: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 89 /осемдесет и девет/ кв.м., ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от  61 /шестдесет и един/ кв.м., ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от  40 /четиридесет/ кв.м. и ПАЯНТОВА СГРАДА /ГАРАЖ/, със застроена площ от 20 /двадесет/ кв.м.,

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ