Новини

<< Всички новини

[18.08.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Костадин Николов Керкелов и всички заинтересовани лица, че на 17.08.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Илинка Керкелова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-207/17.08.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

поземлен имот с планоснимачен  №311  /триста и единадесет /, кв. 16 /шестнадесет/ по план на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград,  одобрен със Заповед №2 от 1993 година на Кмета на община Гърмен, с площ за имота от 898 /осемстотин деветдесет и осем/ кв.м, който имот попада в  УПИ /парцел/ IV-311, 312 /четвърти за имот триста и единадесет и триста и дванадесет/, с площ от 570 /петстотин и седемдесет/ кв.м. и в улица нереализирана с площ от 318 /триста и осемнадесет/ кв.м., ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 122 /сто двадесет и два/ кв.м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ