Новини

<< Всички новини

[18.08.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Тома Георгиев Чеканов и всички заинтересовани лица, че на 16.08.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Димитринка Велева, Валентина Станудина, Венета Чеканова, Антоний Чеканов и Андриан Чеканов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-205/16.08.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

поземлен имот с планоснимачен  №400 /четиристотин/, кв. 23 /двадесет и три/ по план на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград,  одобрен със Заповед №14 от 1990 на Кмета на община Гърмен, с площ за имота от 108 /сто и осем/ кв.м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ