Новини

<< Всички новини

[18.08.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват всички заинтересовани лица, че на 16.08.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Джамал Сираков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-206/16.08.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

поземлен имот с планоснимачен  №794  /седемстотин деветдесет и четири/, кв. 31 /тридесет и едно/ по план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград,  утвърден със Заповед №237 от 2001 година и Заповед №417 от 2022 година на Кмета на община Гърмен, с площ за имота от 692 /шестстотин деветдесет и два/ кв.м, който имот участва в образуването на: УПИ /парцел/ XV-794 /петнадесети за имот седемстотин деветдесет и четири/, с площ от 423 /четиристотин двадесет и три/ кв.м. и в образуването на УПИ /парцел/ XI-428 /единадесети за имот четиристотин двадесет и осем/, с площ от 269 /двеста шестдесет и девет/ кв.м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ