Новини

<< Всички новини

[15.08.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на  Мустафа Исмаилов Османчаушев и всички заинтересовани лица, че на 12.08.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Мехмед Чаушев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-203/12.08.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

           -поземлен имот с идентификатор 20331.37.72  /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка тридесет и седем точка седемдесет и две/ по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрен със Заповед РД–18–1660/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК за землището на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, местност „БАЛДЖИЕВО БЛАТО“, с площ на имота 1800 /хиляда и осемстотин/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: 6, (номер по предходен план: 037072), при граници и съседи на имота: 20331.37.73, 20331.37.102, 20331.37.105, 20331.37.89, 20331.37.71.

 

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ