Новини

<< Всички новини

[04.08.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Стойко Поюков и всички заинтересовани лица, че на 04.08.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Мариана Глушкова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-198/04.08.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Поземлен имот планоснимачен №132 /сто тридесет и две/, кв. 12 /дванадесет/, участва в образуването на УПИ /парцел/ ХІІІ /тринадесет/, по утвърдения със Заповед №10/1998 г. регулационен и кадастрален план на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, с площ за имота от 80 /осемдесет/ кв. м, ведно със застроената в същия имот паянтова жилищна сграда с площ от 40 /четиридесет/ кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

                                

<< Всички новини | << АРХИВ