Новини

<< Всички новини

[03.08.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 4

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Костадин Илиев Марков и Георги Димитров Щерев и всички заинтересовани лица, че на 03.08.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Иван Ежков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-191/03.08.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                 Поземлен имот  с идентификатор 02381.47.52 /две хиляди триста осемдесет и едно точка четиридесет и седем точка петдесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-300 от 13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, местност „Шопката/Божейме“, с площ на имота  1018 / хиляда и осемнадесет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 047052.

                 Поземлен имот  с идентификатор 02381.47.53 /две хиляди триста осемдесет и едно точка четиридесет и седем точка петдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-300 от 13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, местност „Шопката/Божейме“, с площ на имота  4032 / четири хиляди тридесет и два/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 047053.

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ