Новини

<< Всички новини

[18.07.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 15.07.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Мурад Пехливанов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-174/15.07.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

поземлен имот с планоснимачен  №622 /шестстотин двадесет и две /,  кв. 10 /десети/ по план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград,  утвърден със Заповед №15/1990 г. и Заповед №405/2022 г. на Кмета на община Гърмен, с площ за имота от 1767 /хиляда седемстотин шестдесет и седем/ кв.м, който имот участва в образуването на УПИ I /парцел първи/ с площ от 1171 /хиляда сто седемдесет и един/ кв.м., УПИ II /парцел втори/ с площ от 225 /двеста двадесет и пет/ кв.м. и УПИ III /парцел трети/ с площ от 135 /сто тридесет и пет/ кв.м. и извън регулация с площ от 206 /двеста и шест/ кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ