Новини

<< Всички новини

[14.07.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ибраим Мустафа Петреликов и всички заинтересовани лица, че на 13.07.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Исмаил Мустафа чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-167/13.07.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

1/3   /една трета/ идеална част от урегулира поземлен имот с планоснимачен  №204 /двеста и четири/,  кв. 19 /деветнадесети/ по план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград,  утвърден със Заповед №509/1968 на Кмета на община Гърмен, с площ за имота от 470 /четиристотин и седемдесет/ кв.м, който имот участва в образуването на УПИ XV /парцел петнадесети/ с площ от 200 /двеста/ кв. м., в образуването на УПИ III /парцел трети/ с площ от 110 /сто и десет/ кв.м., в  УПИ IV /парцел четвърти/ с площ от 100 /сто/ кв.м. и в образуването на  УПИ V /парцел пети/ с площ от 60 /шестдесет/ кв.м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ