Новини

<< Всички новини

[14.07.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

 На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на  Стоянка Тодорова Бушева  всички заинтересовани лица, че на 13.07.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Николай Бушев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-170/13.07.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1. ½ /една втора/ идеална част от поземлен имот с идентификатор 18366.63.8 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка шестдесет и три точка осем/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–299/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „ЕЛИКЕ“, с площ на имота 750 /седемстотин и петдесет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 5,( номер по предходен план: 063008), при граници и съседи на имота:18366.63.6, 18366.63.7, 18366.63.40, 18366.63.9, 18366.63.1, 18366.63.5;

2. ½ /една втора/ идеална част от поземлен имот с идентификатор 47408.6.6  /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка шест точка шест/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Марчево, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–304/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „ШИКАЛКАТА“, с площ на имота 992 /деветстотин деветдесет и два/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: 5, (номер по предходен план:006006), при граници и съседи на имота:47408.6.18, 47408.6.5, 47408.6.3, 47408.6.7;  

 

 

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

<< Всички новини | << АРХИВ