Новини

<< Всички новини

[04.07.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  наследниците на Иван Терзиев и всички заинтересовани лица, че на 04.07.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Иван Терзиев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-162/04.07.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

1. Поземлен имот с идентификатор 53326.107.15 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка сто и седем точка петнадесет / по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–313/15.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „КАРАКАШИЦА“, с площ на имота 14752 /четиринадесет хиляди седемстотин петдесет и два/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: 6, при граници и съседи на имота:53326.107.255, 53326.107.18, 53326.107.14, 53326.107.23, 53326.107.16, 53326.107.17;

2. Поземлен имот с идентификатор 53326.110.2 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка сто и десет точка две/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–313/15.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „ЧАУШИЦА“, с площ на имота 2853 /две хиляди осемстотин петдесет и три/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: 9, при граници и съседи на имота: 53326.110.7, 53326.110.3, 53326.110.3, 53326.110.387, 53326.110.1;

 

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ