Новини

<< Всички новини

[21.06.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 20.06.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Акиф Авдиков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-159/20.06.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

поземлен имот парцел V /пети/ с планоснимачен  №205 /двеста и пет/,  кв. 16 /шестнадесети/ по сега действащият дворищно-регулационен план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №237 от 2015 г. на Кмета на община Гърмен, с площ за имота от 445 /четиристотин четиридесет и пет/ кв.м., ведно с построените в парцела ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 36 /тридесет и шест/ кв.м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ