Новини

<< Всички новини

[20.06.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 5

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците Галип Неджипов Ходжов и всички заинтересовани лица, че на 20.06.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Шукри Ходжов, Галип Ходжов, Елис Ходжова и Неджип Ходжов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-158/20.06.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

поземлен имот  с планоснимачен  №608 /шестстотин и осем/,  кв. 46 /четиридесет и шест/ по план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №15 от 1990 г. и изменен със Заповед №149 от 2022 г. на Кмета на община Гърмен, с площ за имота от 253 /двеста петдесет и три/ кв.м., ведно с построените в имота ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 50 /петдесет/ кв.м. и ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 30 /тридесет/ кв.м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ