Новини

<< Всички новини

[20.06.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Юсмен Хюсеин Ходжа и всички заинтересовани лица, че на 17.06.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Рамиз Ходжа чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-156/17.06.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

поземлен имотпарцел  XIII /тринадесети/  с планоснимачен  №5 /пети/, от  кв. 8 /осми/ по план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград,  одобрен със Заповед №509 от 1968 г. на Кмета на община Гърмен,  с площ за имота от 850 /осемстотин и петдесет/ кв.м, ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА

.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ