Новини

<< Всички новини

[20.06.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците Юсмен Хюсеин Ходжа и всички заинтересовани лица, че на 17.06.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Абдула Ходжа чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-155/17.06.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

поземлен имот – парцел VI /шести/ с планоснимачен  №24  /двадесет и четвърти/,  кв. 25 /двадесет и пети/ по план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №509 от 1968 г. на Кмета на община Гърмен, с площ за имота от 410 /четиристотин и десет/ кв.м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ