Новини

<< Всички новини

[16.06.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Венка Михайлова и всички заинтересовани лица, че на 14.06.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Георги Гулев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-151/14.06.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

поземлен имот с идентификатор 53326.35.8  /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка тридесет и пет точка осем/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград , местност „ГОРНО ЛИВАДЕ“, с площ на имота 138 /сто тридесет и осем/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6, при граници и съседи на имота: 53326.35.15, 53326.35.9, 53326.35.36, 53326.35.7.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ