Новини

<< Всички новини

[15.06.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците Мехмедали Исов Хаджиев и всички заинтересовани лица, че на 15.06.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Кезим Хаджиев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-152/15.06.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

-          поземлен имот с планоснимачен  №323 /триста двадесет и три/ от квартал 7 /седем/  по план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград,  утвърден със Заповед №15 от 1990 и Заповед №235 от 2022 г. на Кмета на община Гърмен, с площ за имота от 644 /шестстотин четиридесет и четири/ кв.м.;

-          поземлен имот с планоснимачен  №531 /петстотин тридесет и едно/ от квартал 3 /три/ по план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград,  утвърден със Заповед №15 от 1990 и Заповед №235 от 2022 г. на Кмета на община Гърмен, с площ за имота от 381 /триста осемдесет и един/ кв.м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ