Новини

<< Всички новини

[13.06.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 10.06.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Джемал Питарев и Сане Питарева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-148/10.06.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

поземлен имот  с планоснимачен  №522 /петстотин двадесет и втори/,  кв. 44 /четиридесет и четвърти/ по план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград,  утвърден със Заповед №237 от 2001 г.  на Кмета на община Гърмен, с площ за имота от 488 /четиристотин осемдесет и осем/ кв.м, който имот участва в образуването на УПИ VI /парцел шести/ и УПИ VII /парцел седми/ с площ от 17 /седемнадесет/ кв.м.,  при съседи за имота по скица: имот с планоснимачен  №1121 /хиляда сто двадесет и едно/, имот  с планоснимачен  №1129 /хиляда сто двадесет и девет/, УПИ V-521 /парцел пети отреден за имот петстотин двадесет и едно/, УПИ VII-523 /парцел седми отреден за имот петстотин двадесет и трети/, имот  с планоснимачен  №598 /петстотин деветдесет и осем/ и улица.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ