Новини

<< Всички новини

[09.06.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците Благой Георгиев Галев и всички заинтересовани лица, че на 07.06.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Иван Галев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-147/07.06.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

поземлен имот парцел IX /девети/ с планоснимачен  №262 /двеста шестдесет и две/, от кв. 22 /двадесет и втори/ по план на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград,  утвърден със Заповед №2 от 1993 на Кмета на община Гърмен, с площ за имота от 582 /петстотин осемдесет и два/ кв.м, при съседи за имота по скица: УПИ IV-261 /парцел четвърти за имот двеста шестдесет и едно /, УПИ III-262 /парцел трети за имот двеста шестдесет и две/, УПИ II-264 /парцел втори за имот двеста шестдесет и четири/, ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА ПАЯНТОВА СГРАДА, със застроена площ от 101 /сто и един/ кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ