Новини

<< Всички новини

[07.06.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците Ангел Димитров Върбанов и всички заинтересовани лица, че на 06.06.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Елена Астинова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-146/06.06.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

поземлен имот парцел X /десети/  с планоснимачен  №98  /деветдесет и осем/,  кв. 1 /първи/ по план на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград,  утвърден със Заповед №9 от 1999 на Кмета на община Гърмен, с площ за имота от 453 /четиристотин петдесет и три/ кв.м, при съседи за имота по скица: от изток – улица, от запад – УПИ  IX-99  /парцел девети за имот деветдесет и девет/, УПИ  V-90 /парцел пети за имот деветдесети/, УПИ  IV-91 /парцел четвърти за имот деветдесет и първи/, УПИ XI-97 /парцел единадесети за имот деветдесет и седем/, ведно с построената в имота  ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 41 /четиридесет и един/ кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ