Новини

<< Всички новини

[01.06.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците Тефик Шеин Дениз и всички заинтересовани лица, че на 31.05.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Сурай Дениз чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-142/31.05.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

поземлен имот  с планоснимачен  №78 /седемдесет и осем/,  кв. 10 /десети/ по план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград,  утвърден със Заповед №509 от 1968 и Заповед №299 от 2002 г.  на Кмета на община Гърмен, с площ за имота от 671 /шестстотин седемдесет и един/ кв.м, който имот участва в образуването на УПИ VII /седем/ от кв. 10 /десети/ при съседи за имота по скица: имот  с планоснимачен  №83 /осемдесет и три/, имот  с планоснимачен  №74 /седемдесет и четири/ и улица , ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 80 /осемдесет/ кв.м., ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 55 /петдесет и пет/ кв.м. и ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 30 /тридесет/ кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ