Новини

<< Всички новини

[31.05.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ибраим Еминов Муртев и всички заинтересовани лица, че на 30.05.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Самуил Дураков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-140/30.05.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

поземлен имот с идентификатор 66874.55.4 /шестдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и четири точка петдесет и пет точка четири/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–1665/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК, местност „Враца“, с площ на имота 761 /седемстотин шестдесет и един/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: 4, при граници и съседи на имота: 66874.55.17; 66784.55.5;  66874.888.9901;  66874.55.3;  66874.55.2;  66874.55.44;

 

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ