Новини

<< Всички новини

[31.05.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците Гроздан Димитров Пасков и всички заинтересовани лица, че на 27.05.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Ангел Пасков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-138/27.05.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

поземлен имот /парцел/ V /пети/, планоснимачен №496 /четиристотин деветдесет и шест/, кв. 47 /четиридесет и седем/, по утвърдения със Заповед №575/1973 г.  и Заповед №273/2011 г. на Кмета на община Гърмен, регулационен и кадастрален план на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 1400 /хиляда и четиристотин/ кв. м, при съседи по скица: УПИ VI – 497 /парцел шест поземлен имот четиристотин деветдесет и седем /, №498 / поземлен имот четиристотин деветдесет и осем/, №499 / поземлен имот четиристотин деветдесет и девет/ и  УПИ I /парцел първи/.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ