Новини

<< Всички новини

[30.05.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците Костадин Дапев и Божана Дапева и всички заинтересовани лица, че на 26.05.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Илия Дапев, Бистра Дапева, Диана Стаматова и Камелия Попова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-135/26.05.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

поземлен имот /парцел/ І /първи/, планоснимачен №345 /триста четиридесет и пет/, кв. 34 /тридесет и четири/, по утвърдения със Заповед №575/1973 г. на ОбНС регулационен и кадастрален план на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 730 /седемстотин и тридесет/ кв. м, при съседи по скица: УПИ XII – 347 /парцел дванадесети отреден за имот с планоснимачен номер триста четиридесет и седем/, УПИ II – 345 /парцел втори отреден за имот с планоснимачен номер триста четиридесет и пет/, от двете страни – улица, ведно с построените в имота МАСИВНА СГРАДА, с площ от 42 /четиридесет и два/ кв.м. и ПАЯНТОВА СГРАДА, с площ от 6 /шест/ кв.м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

<< Всички новини | << АРХИВ