Новини

<< Всички новини

[27.05.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 23.05.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Мустафа Чавдаров чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-134/23.05.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

         -поземлен имот /парцел/  IX /девети/ с планоснимачен  №621 /шестстотин двадесет и едно/,  кв. 6 /шести/ по план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград,  утвърден със Заповед №237 от 2001 на Кмета на община Гърмен, с площ за имота от 465 /четиристотин шестдесет и пет/ кв.м, при съседи за имота по скица: от север-улица, изток УПИ X-622, юг-дере, от запад УПИ VIII-620, ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 95 /деветдесет и пет/ кв.м. 

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ