Новини

<< Всички новини

[23.05.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Георги Стоянов Прахов и всички заинтересовани лица, че на 19.05.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Рамадан Беков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-130/19.05.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 -поземлен имот с планоснимачен №317 /триста и седемнадесет /, от кв. 16 /шестнадесети/, по утвърдения със Заповед №1563/1935 г.  и Заповед №1564/1935 г. и двете на Кмета на общината Гърмен, регулационен и кадастрален план на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 203 / двеста и три/ кв. м, който имот участва в образуването на УПИ XIV – 317, 309 /парцел четиринадесети отреден за имот с планоснимачен номер триста и седемнадесети и триста и девети/ от квартал 16 / шестнадесети/, при съседи за имота по скица: имот с планоснимачен номер 309 / триста и девети/, имот с планоснимачен номер 322 /триста двадесет и две/, имот с планоснимачен номер 321 /триста двадесет и едно/, имот с планоснимачен номер 318 /триста и осемнадесет//парцел трети/.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ