Новини

<< Всички новини

[23.05.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Хасан Сюлейман Маджир и всички заинтересовани лица, че на 19.05.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Фикри Маджир чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-129/19.05.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

  - ½ /една втора/ идеална част от УПИ IV /четвърти/ с планоснимачен  №138 /сто тридесет  и осем/,  кв. 9 /девет/ по план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград,  утвърден със Заповед №509 от 1968 на Кмета на община Гърмен, с площ за имота от 500 /петстотин / кв.м, при съседи за имота по скица: от три страни улица, УПИ III /парцел трети/, ведно с построените в имота ДВУЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 100 /сто/ кв.м., МАСИВНА СГРАДА  представляваща складово помещение със застроена площ от 16 /шестнадесет/ кв.м. и МАСИВНА СГРАДА – гараж със застроена площ от 50 /петдесет/ кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ